โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งในอำเภอท่าบ่อและอำเภอใกล้เคียง เพื่อดำเนินรอยตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงพระประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลได้รับการบริการด้านสาธารณ สุขอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชนชนมีสุขภาพแข็งแรงและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยในปัจจุบันโรงพยาบาล ต้องให้การบริการผู้ป่วยนอก ประมาณ 500 - 700 คนต่อวัน ผู้ป่วยในประมาณ 120 - 170 คนต่อวัน และความรุนแรงของโรคที่พบก็รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งวิทยาการทางการแพทย์ก็ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลจึงยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทุนทรัพย์ในการดำเนินการเพื่อพัฒนา หรือขยายการบริการที่เพียงพอต่อผู้รับบริการ ขอเชิญ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ รถมือสอง, ตลาดรถ, โรงกลึง, ตลกระเบื้องดินเผาาดรถ, ปั้มน้ำอุตสาหกรรม, ปั๊มดูดสิ่งปฏิกูล, ปั๊มดูดโคลน, ไม้ปาเก้, ไม้มะค่า